Colegio - férové podmínky

Podmínky používání Služeb společnosti Colegio Solutions s.r.o.

aktualizováno 25.1.2017

Vážení příznivci a uživatelé Colegia. V následujících řádcích vám přinášíme souhrn pravidel, kterými se při spolupráci s vámi řídíme a jejichž respektování očekáváme od vás. Pořádek dělá dobré přátele.

 1. Úvodní ustanovení

  Tyto Smluvní podmínky definují smluvní vztah vzniklý používáním aplikace Colegio umístěné na adrese Colegio.cz a Colegiosolutions.com (dále též jen Služba) a provozované společností Colegio Solutions s.r.o., IČO 247 92 161, se sídlem Na Paloučku 21, Sibřina, PSČ 250 84, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 174624 (dále též jen Poskytovatel). Část Služby je poskytována za úplatu (dále též jen Placená Služba).

 2. Vznik smlouvy

  Smlouva mezi Poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou, vzniká založením účtu fyzické osoby na adrese Colegio.cz nebo Colegiosolutions.com nebo registrací právnické osoby na adrese Colegio.cz nebo Colegiosolutions.com; tímto též tato osoba vyslovuje souhlas těmito Smluvními podmínkami. Tyto Smluvní podmínky jsou závazné pro Poskytovatele i pro fyzickou osobu, která si založila účet, resp. právnickou osobu, která se registrovala na adrese Colegio.cz nebo Colegiosolutions.com (dále též jen Uživatel).

 3. Založení účtu a registrace

  Fyzické osoby si zakládají pro užívání Služby účet. Fyzická osoba zakládá svůj účet uvedením svého jména, příjmení, e-mailu a hesla; zároveň vyjádří souhlas s těmito Smluvními podmínkami. Právnické osoby se pro účely užívání Služby registrují; právnickou osobu může registrovat jen fyzická osoba, která je Uživatelem. Právnická osoba se registruje založením kolektivu typu firma, a to uvedením názvu, identifikačního čísla (IČO) a e-mailu právnické osoby; zároveň právnická osoba vyjádří souhlas s těmito Smluvními podmínkami. Pro účely smlouvy mezi Poskytovatelem a právnickou osobou a pro účely těchto Smluvních podmínek se na kolektiv, jehož založením byla právnická osoba registrována, použijí přiměřeně ustanovení o účtu fyzické osoby. Je zakázáno zakládat účet fyzické osoby pod jiným jménem, než svým vlastním. Registrovat právnickou osobu může jen osoba, která je v takovém vztahu k této právnické osobě, který ji umožňuje tento úkon jménem této právnické osoby učinit. Uživatel nese plnou zodpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu činěny.

 4. Heslo

  Uživatel je povinen uchovávat heslo ke svému uživatelskému účtu v tajnosti a nesdílet jej s dalšími osobami. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škodu, která tímto vznikla jemu nebo jiným osobám. Jestliže má Uživatel podezření na možnost zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě, je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele a případně jej vyzvat k znepřístupnění účtu. Poskytovatel má právo znepřístupnit účet, pokud zde došlo ke zneužití či zpřístupnění hesla třetí osobě nebo na žádost Uživatele.

 5. Kolektiv

  Služba umožňuje sdružování Uživatelů do kolektivů; jedná o kolektivy typu: Tým, Firma. Kolektiv vzniká jeho založením některým z Uživatelů. Založení účtu Uživatele a založení kolektivu může být spojeno; v tomto případě zakládá-li kolektiv osoba, která není dosud Uživatelem, vzniká založením kolektivu i účet této osoby. Uživatel, který založí kolektiv, se stává jeho správcem; správcovství může předat jinému Uživateli nebo přidat další správce z řad Uživatelů. Správce kolektivu má přístup ke všem údajům a datům vloženým Uživateli ve vztahu k tomuto kolektivu.

 6. Odpovědnost Uživatele

  Uživatel odpovídá Poskytovateli za škodu, která vznikla Poskytovateli tím, že Uživatel porušil tyto Smluvní podmínky. Uživatel zodpovídá za uživatelský obsah - text, dokument, obrázky, video a jiné soubory apod. – jím vkládaný do Služby (dále též jen Data). Uživatelem do Služby vložené texty a jiná sdělení (dále též jen Příspěvek) jsou názorem Uživatele - autora Příspěvku - a je doporučeno takto k nim přistupovat. Uživatelé zodpovídají za vlastní uvedené názory.

 7. Odpovědnost Provozovatele

  Provozovatel neodpovídá za správnost a pravdivost Příspěvků a Dat vložených Uživatelem do Služby a nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost. Provozovatel neodpovídá za správnost a pravdivost příspěvků a dat vložených do Služby jejími návštěvníky (osobami, které nejsou Uživateli) a nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody případně Uživatelům či jiným osobám vzniklé v důsledku nefunkčnosti Služby nebo ztráty Dat či Příspěvků.

 8. Omezení Služby

  Službu nelze využívat k:

  • porušování obecně závazných právních předpisů nebo k protiprávní činnosti,
  • jednání rozpornému s obecně uznávanými morálními či etickými pravidly (např. k projevům rasové či jiné nesnášenlivosti, šíření pornografie apod.),
  • jednání, jež je vnímáno v internetovém prostředí jako nekalé (rozšiřování hromadných nevyžádaných e-mailů – spamů, virů a jiných škodlivých programů apod.),
  • jednání, jež je vnímáno v obchodním styku jako nekalé (spekulativní registrace obchodních firem nebo značek zboží apod.),
  • jednání, jež je vnímáno v občanském životě jako difamující (jednání vulgární, urážlivé apod.),
  • jednání, které porušuje zájmy Poskytovatele
  • jednání, které narušuje možnost užívání Služby jinými Uživateli či jinými osobami.
  Poskytovatel má právo odstranit (smazat) ze Služby Příspěvky či Data, která byla vložena v rozporu s těmito Smluvními podmínkami.

 9. Znepřístupnění a zrušení účtu Uživatele a kolektivu

  Uživatel má právo zrušit svůj účet. Uživatel – správce kolektivu – má právo zrušit kolektiv. Poskytovatel má právo znepřístupnit nebo zcela odstranit ze Služby účet Uživatele, který porušuje tyto Smluvní podmínky. Poskytovatel má právo znepřístupnit nebo zcela odstranit ze Služby kolektiv, jehož se účastní Uživatelé, kteří porušují tyto Smluvní podmínky, nebo který byl založen způsobem nebo za účelem rozporným s těmito Smluvními podmínkami nebo který je provozován v rozporu s nimi. Poskytovatel má právo znepřístupnit nebo zcela odstranit ze služby účet Uživatele, který se účastní kolektivu, který byl založen způsobem nebo za účelem rozporným s těmito Smluvními podmínkami nebo který je provozován v rozporu s nimi. Poskytovatel má právo znepřístupnit nebo zcela odstranit ze Služby účet Uživatele též v případě nečinnosti Uživatele trvající déle než 6 měsíců nebo v případě výpovědi dané Uživateli. Poskytovatel má právo znepřístupnit nebo zcela odstranit ze Služby kolektiv též v případě nečinnosti kolektivu trvající déle než 6 měsíců nebo v případě výpovědi dané Uživateli, který byl založením tohoto kolektivu registrován. Poskytovatel má právo přístup osoby, jejíž uživatelský účet byl odstraněn, na stránky Služby zablokovat. Osoba, jejíž uživatelský účet byl znepřístupněn, zrušen nebo odstraněn, nemá nárok na vrácení dosud nevyčerpaných finančních prostředků uhrazených Poskytovateli. Uživatelé, kteří se účastní kolektivu, který byl znepřístupněn, odstraněn nebo zrušen, nemají nárok na vrácení dosud nevyčerpaných finančních prostředků uhrazených Poskytovateli v souvislosti s tímto kolektivem. Poskytovatel má právo odstranit ze Služby všechna Data a všechny Příspěvky vložené do Služby Uživatelem, jehož účet byl zrušen či odstraněn, v případě znepřístupnění účtu Uživatele má právo tato Data a tyto Příspěvky znepřístupnit. Poskytovatel má právo odstranit ze Služby všechna Data a všechny Příspěvky, které se vztahují ke kolektivu, který byl odstraněn nebo zrušen, v případě znepřístupnění kolektivu má právo tato Data a tyto Příspěvky znepřístupnit.

 10. Autorská práva

  Vlastníkem Služby je Poskytovatel. Služba je jak v části tak v celku autorským dílem. Výhradní práva k programové i grafické stránce Služby jsou majetkem Poskytovatele. Všechna práva vyhrazena. Používáním Služby Uživatelé nebo jiné osoby nenabývají žádná práva z duševního vlastnictví Poskytovatele ke Službě nebo jejímu obsahu či jejímu softwarovému a jinému vybavení. Žádná část internetových stránek, na nichž je provozována Služba (texty, obrázky, parametry Služby a její obsah i další jejich části), ani softwaru Služby nesmí být v celku ani v části kopírována nebo jinak reprodukována nebo šířena mimo rozsah Služby bez předchozího souhlasu Poskytovatele.

 11. Ochrana Dat a Příspěvků

  Poskytovatel se zavazuje Data a Příspěvky neposkytovat třetím osobám, s výjimkou případů, kdy k tomu dal Uživatel svůj souhlas, je-li mu tato povinnost uložena obecně závazným právním předpisem nebo rozhodnutím správního orgánu nebo je-li to nezbytné v souvislosti se zabezpečením provozu, funkčnosti, bezpečnosti nebo rozvoje Služby; v tomto posledním případě bude této třetí osobě uložena povinnost zachovávat ochranu Dat a Příspěvků tak, jako tak činí Poskytovatel. Poskytovatel se zavazuje činit opatření na ochranu Dat a Příspěvků před neoprávněným přístupem, neoprávněnými úpravami, zveřejněním nebo zničením, např. interní kontroly postupů při jejich shromažďování, skladování a zpracování a kontroly bezpečnostních opatření, včetně vhodného šifrování a fyzického zabezpečení proti neoprávněnému přístupu do Služby a systémů jí tvořících. Uživatelé berou na vědomí, že Data a Příspěvky mohou být Poskytovatelem využity k poskytování, udržování, ochraně a zlepšování Služby a vývoji nových aplikací, jakož i k ochraně práv Poskytovatele nebo ochraně práv Uživatelů.

 12. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

  Poskytovatel postupuje při zpracování osobních údajů Uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Poskytovatel se zavazuje nepředávat osobní údaje, mimo případy stanovené v uvedeném zákoně nebo v případě, souhlasí-li s tím Uživatel, třetím osobám a poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje Poskytovatelem zpracovávány, jakož i dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené správcům osobních údajů uvedeným zákonem. Uživatel uděluje souhlasem s těmito Smluvními podmínkami Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů jím poskytnutých při založení svého účtu, popř. jinak předaných v rámci užívání Služby, tj. ke svému jménu, příjmení a e-mailové adrese. Tento souhlas je dán Uživatelem Poskytovateli ke zpracování osobních údajů pro účely poskytnutí a užívání Služby Uživatelem, včetně autorizace úkonů Uživatele a zpracování v souvislosti s úhradami za Placenou Službu či jinými pohledávkami Poskytovatele vůči Uživateli, zvýšení bezpečnosti při práci se Službou a její ochrany a informování Uživatelů ze strany Poskytovatele. Tento souhlas je dán Uživatelem Poskytovateli na dobu existence jeho účtu ve Službě, v případě jeho zrušení či odstranění potom do doby vypořádání všech případných závazků Uživatele vůči Poskytovateli. Uživatel má právo:

  • odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděleným dle tohoto bodu Smluvních podmínek, neboť poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; Uživatel však bere na vědomí, že v tomto případě Poskytovatel odstraní i účet Uživatele ve Službě,
  • na přístup ke svým osobním údajům,
  • požadovat opravu svých osobních údajů,
  • obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů,
  • požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování a o příjemcích osobních údajů a jejich kategoriích,
  • v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Poskytovatele o vysvětlení, jakož i požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může domáhat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů; Uživatel však bere na vědomí, že v případě blokování či likvidace osobních údajů Poskytovatel znepřístupní či zcela odstraní i účet Uživatele ve Službě.

 13. Úhrada za Služby

  Placenou Službu je možno užívat až po uhrazení ceny za Placenou Službu, která je stanovena v ceníku, který je zveřejňován na stránkách Služby. Placená služba se hradí měsíčně, popř. jiným způsobem uvedeným v ceníku. Cena za Placenou Službu se hradí Poskytovateli těmi Uživateli, jichž se týká příslušný kolektiv nebo některým z nich, a to na účet Poskytovatele uvedený na stránkách Služby. V případě, že není uhrazena cena za již poskytovanou (Uživateli užívanou) Placenou Službu nebo její část, je poskytovatel oprávněn znepřístupnit Uživatelům, a to do doby, než bude cena za Placenou Službu nebo její příslušnou část uhrazena. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen za užívání Placené Služby; o novém ceníku je povinen Poskytovatel informovat Uživatele nejméně 1 měsíc před jeho zavedením. Poskytovatel je též oprávněn měnit rozsah Placené Služby a neplacené části Služby.

 14. Kredity

  Úhrada za vyznačené části Placené Služby může být udávána v kreditech, které Uživatel nabude uhrazením ceny Placené Služby. Podrobnosti nákupu kreditů a další nakládání s nimi jsou stanoveny v ceníku.

 15. Informování Uživatelů

  Poskytovatel informuje Uživatele v případech uvedených v těchto Smluvních podmínkách zveřejněním informace na internetové stránce, na které jsou přístupné tyto Smluvní podmínky, jakož i zasláním e-mailové zprávy na adresu Uživatele sdělenou při založení jeho účtu nebo při jeho registraci nebo jiným obdobným způsobem prostřednictvím Služby. Poskytovatel je kromě uvedeného oprávněn zasílat Uživatelům e-mailové zprávy související s aktivitami Poskytovatele, Uživatele nebo provozem a uživáním Služby. Poskytovatel nebude zasílat Uživatelům e-mailové zprávy s obchodními nabídkami třetích osob, ledaže by k tomu byl dán Uživatelem souhlas.

 16. Přístup ke Službě a aplikacím třetích stran

  Uživatelé berou na vědomí, že při přístupu ke Službě prostřednictvím internetového prohlížeče, servery Poskytovatele automaticky zaznamenávají standardní statistické údaje – webový požadavek, interakce se Službou, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku nebo jeden či více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat prohlížeč Uživatele nebo jeho účet; soubory cookie jsou používány pro zlepšení kvality Služby, výběru reklam a ke sledování uživatelských trendů. Postřednictvím Služby jsou zpřístupněny i aplikace (software) třetích osob; při užívání těchto aplikací platí pro jejich užívání a pro shromažďování a zpracování dat a jiného obsahu a osobních údajů v souvislosti s užíváním těchto aplikací zásady a podmínky stanovené provozovateli těchto aplikací a Uživatel je povinen tyto zásady a podmínky dodržovat.

 17. Ochrana Služby

  Uživatel není oprávněn jakkoli zasahovat do Služby jiným způsobem, než je stanoven pro její obvyklé užívání, např. jakkoli měnit její parametry, vzhled, programové nastavení Služby, její technickou podstatu apod. Uživatel není oprávněn činit jakékoli kroky, které by mohly narušit stabilitu, chod či bezpečnost Služby. Uživatel není oprávněn se pokoušet proniknout na účet jiných Uživatelů nebo jej měnit.

 18. Změny Služby

  Poskytovatel si vyhrazuje právo zásahu do Služby bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům. Zásahem se rozumí např. změna parametrů Služby, změna grafické stránky Služby, přidání či odebrání možností pro Uživatele v rámci používání Služby, změna podmínek Služby a další zásahy. Při zásazích do Placené Služby, které mohou omezit nebo podstatně změnit rozsah této části Služby, bude o tomto Poskytovatel informovat Uživatele minimálně 1 měsíc před provedením tohoto zásahu.

 19. Funkčnost Služby

  Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost Služby ani ztrátu Příspěvků či Dat Uživatele ve Službě. Uživatelé berou na vědomí, že Služba může být nefunkční např. z důvodu odstávky na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu Služby a jejího systému nebo zavedení nových prvků Služby. Je-li to možné, bude Poskytovatel o plánované nefunkčnosti Služby informovat předem Uživatele. Uživatelé se zavazují, že Data nebo Příspěvky, jejichž ztráta by jim mohla způsobit škodu, jsou povinni zálohovat mimo Službu.

 20. Změna Smluvních podmínek

  Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Smluvních podmínek. O změně Smluvních podmínek budou Uživatelé informováni nejméně 1 měsíc před tím, než změna nabude platnosti a účinnosti. Má se za to, že pokud Uživatel nezruší svůj účet, resp. nebude zrušen kolektiv, jehož založením byl Uživatel registrován, k datu nabytí platnosti a účinnosti dané změny, s touto změnou Smluvních podmínek Uživatel souhlasí.

 21. Návštěvníci Služby

  Osoby, které nejsou Uživateli, avšak které navštěvují stránky Služby a vkládají do Služby své příspěvky nebo se jinak účastní Služby, jsou povinny respektovat tyto Smluvní podmínky. Na tyto osoby se vztahují povinnosti Uživatelů. V případě nedodržení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn příspěvky či jiná data této soby odstranit a této osobě přístup na stránky Služby zablokovat.

 22. Ukončení smlouvy

  Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem zaniká zánikem Poskytovatele nebo Uživatele, zrušením účtu Uživatelem nebo odstraněním kolektivu, jímž byl Uživatel registrován, odstraněním tohoto účtu nebo tohoto kolektivu Poskytovatelem v souladu s těmito Smluvními podmínkami nebo výpovědí doručenou Uživateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou při založení jeho účtu; výpovědní lhůta je tři měsíce.

 23. Závěrečná ustanovení

  Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí českým právním řádem.